Om Midat AB

MIDAT AB är beläget i Bollnäs Hälsingland och funnits sedan oktober 1998. Vi bedriver försäljning via vår butik samt webshop över hela Sverige. Du kan även beställa varor via hemsidan och välja att hämta dem i butiken.


Vi har även egen service verkstad.


Ångerrätt vid distansavtal (privatkonsument)

I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har privatkonsument fjorton (14) dagar på sig att frånträda sitt köp från det att kunden har mottagit produkten. Kunden har rätt att öppna och kontrollera varan. I de fall där värdeminskning skett vid öppnandet och kontrollen av varan kommer Midat AB debitera kunden för denna värdeminskning. Ångerrätten gäller inte datorprogram, spel eller ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits samt specialtillverkad dator av oss.

För en enklare hantering bör kund före återsändandet göra en felanmälan på www.midat.se/contact. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkännande av ångerrätt. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och i förekommande fall vara tydligt märkt med returnummer. Varan bör vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong) då det åligger kund att produkten inkommer till Midat AB samt att den inte skadas under returtransporten.

Erhållande av returnummer utgör inte godkännande av ångerrätt utan godkänns först när Midat AB mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Vid fullt godkännande av ångerrätt återbetalas hela beloppet kunden betalt för varan inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen inom fjorton (14) dagar.Alla priser som anges på våra sidor är inklusive moms och bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser betalning mot postförskott (dvs betalning vid leverans) alternativt direktbetalning/förskott eller kortbetalning. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Midat AB råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis DHL, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till Midat AB vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att Midat AB effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker på två sätt, vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas, eller att montering av datorsystem påbörjats. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts in speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från Midat AB.Vid ej utlöst försändelse debiteras frakt tur och retur, postförskottsavgift samt montering och demontering av system i förekommande fall. Utöver detta uttages en avgift för administration motsvarande 10% av varuvärdet, dock lägst 500:- exkl moms (625:- inkl moms). Denna avgift avser täcka de kostnader vi haft i samband med effektuering av order, såsom lagerhållning, hantering, packning, återförsel av vara, värdeminskning samt eventuella inkassokostnader. I fall försändelse ej löses ut inom skälig tid från ankomst avhämtningsställe, vanligtvis inom nio (9) dagar från ankomst kan Midat AB komma att debitera ytterligare kostnader i form av värdeminskning samt ränta, motsvarande gällande diskonto +8%.Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst ett (1) års garanti om inget annat anges, med undantag för förbrukningsartiklar såsom bläckpatroner samt vissa typer av elektromekaniska komponenter såsom exempelvis fläktar. I fall en tillverkare/leverantör tillhandahåller längre garantitid än ett år omfattas givetvis varan av denna garantitid, men garantianspråk skall efter första årets utgång hemställas denna tillverkare/leverantör.Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.Midat AB kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Midat AB uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar Midat AB i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och Midat AB kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Midat AB sida, som gör att Midat AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Midat AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.